Wikipedia nghề nghiệp: Marketing

Marketing giờ đây đã trở thành bộ-phận-phải-có trong các doanh nghiệp

2 phân ngành chính của Marketing: Client và Agency

Một quan niệm sai lầm phổ biến về Marketing là “Marketing là tiếp thị, bán hàng”
Wikipedia nghề nghiệp: Marketing