Một quan niệm sai lầm phổ biến về Marketing là “Marketing là tiếp thị, bán hàng”

Marketing giờ đây đã trở thành bộ-phận-phải-có trong các doanh nghiệp

Một quan niệm sai lầm phổ biến về Marketing là “Marketing là tiếp thị, bán hàng”

Marketing
Wikipedia nghề nghiệp: Marketing