Wikipedia nghề nghiệp: Marketing

Marketing giờ đây đã trở thành bộ-phận-phải-có trong các doanh nghiệp

Có khả năng phân tích tốt là một tố chất quan trọng nếu muốn làm việc tại Agency

Wikipedia nghề nghiệp: Marketing