Phóng đại năng lực của bản thân trong CV

Ứng viên sửa lịch sử làm việc trong CV

Không nên phóng đại năng lực của bản thân trong CV

Tô hồng CV thực sự thiếu công bằng
Sử dụng font chữ dễ đọc khi tạo CV