ứng viên sửa lịch sử làm việc trong cv Blog TopCV

Ứng viên sửa lịch sử làm việc trong CV

Nhà tuyển dụng có kinh nghiệm sẽ nhận biết được ứng viên nói dối trong CV

Tự đánh mất đi cơ hội của bản thân
Tô hồng CV thực sự thiếu công bằng