Tự đánh mất đi cơ hội của bản thân

Ứng viên sửa lịch sử làm việc trong CV

Khi nói dối trong CV bạn đã tự đánh mất đi cơ hội của bản thân

Thực trạng ứng viên nói dối trong CV không hiếm thấy
Tự đánh mất đi cơ hội của bản thân