Thực trạng ứng viên nói dối trong CV không hiếm thấy

Ứng viên sửa lịch sử làm việc trong CV

Thực trạng ứng viên nói dối trong CV không phải là hiếm thấy

CV trình bày ngắn gọn rõ ràng
Tự đánh mất đi cơ hội của bản thân