CV trình bày ngắn gọn rõ ràng

Ứng viên sửa lịch sử làm việc trong CV

CV trình bày ngắn gọn rõ ràng sẽ tạo được thiện cảm với nhà tuyển dụng

Ứng viên sửa lịch sử làm việc trong CV
Thực trạng ứng viên nói dối trong CV không hiếm thấy