Trình độ chuyên môn liên quan đến một ngành nghề

Trình độ chuyên môn thường liên quan đến một ngành nghề cụ thể

Trình độ học vấn biểu hiện cho mức độ hiểu biế
Trình độ chuyên môn