Trình độ chuyên môn

Trình độ chuyên môn nói lên kiến thức và kỹ năng của một cá nhân

Trình độ chuyên môn liên quan đến một ngành nghề
trình độ văn hóa và trình độ học vấn Blog TopCV