Trình độ học vấn biểu hiện cho mức độ hiểu biế

Trình độ học vấn biểu hiện cho mức độ hiểu biết và tri thức

Trình độ văn hóa biểu thị cấp học cao nhất
Trình độ chuyên môn liên quan đến một ngành nghề