Trình độ văn hóa biểu thị cấp học cao nhất

Trình độ văn hóa biểu thị cấp học cao nhất của một cá nhân

Trình độ văn hóa và trình độ học vấn Blog TopCV
Trình độ học vấn biểu hiện cho mức độ hiểu biế