Trình độ văn hóa và trình độ học vấn Blog TopCV

Trình độ văn hóa và trình độ học vấn là gì? Có gì khác nhau không?

trình độ văn hóa và trình độ học vấn Blog TopCV
Trình độ văn hóa biểu thị cấp học cao nhất