Công việc của thông dịch viên là gì?

thông dịch viên là gì
Hiểu như thế nào là thông dịch viên?
Cơ hội nghề nghiệp của thông dịch viên là rất lớn