Hiểu như thế nào là thông dịch viên?

thông dịch viên là gì
thông dịch viên là gì
Công việc của thông dịch viên là gì?