Cảnh giác khi sử dụng Telegram

Ứng dụng nhắn tin Telegram

Người dùng Telegram cần hết sức cảnh giác trước các hành vi lừa đảo

Lừa đảo trên Telegram
Bảo mật thông tin cá nhân