SWOT là gì

Mô hình SWOT

Giải mã mô hình SWOT dành cho doanh nghiệp

Dự đoán thách thức và rủi ro
Hiểu rõ và khai thác triệt để thế mạnh