Dự đoán thách thức và rủi ro

Mô hình SWOT

Dự đoán thách thức và rủi ro là một cách giảm thiểu tác động tiêu cực từ những yếu tố này

Tận dụng cơ hội
SWOT là gì