Hiểu rõ và khai thác triệt để thế mạnh

Mô hình SWOT

Doanh nghiệp cần hiểu rõ và khai thác triệt để thế mạnh của bản thân

SWOT là gì