Tận dụng cơ hội

Mô hình SWOT

Tận dụng tốt cơ hội sẽ tăng cường khả năng bứt phá

Phân tích điểm yếu
Dự đoán thách thức và rủi ro