Phân tích điểm yếu

Mô hình SWOT

Phân tích điểm yếu cần dựa trên góc nhìn tổng quát và đa chiều

Hiểu rõ và khai thác triệt để thế mạnh
Tận dụng cơ hội