Hiểu rõ và khai thác triệt để thế mạnh

Mô hình SWOT

Doanh nghiệp cần hiểu rõ và khai thác triệt để thế mạnh của bản thân

Hạn chế lớn nhất của SWOT
Phân tích điểm yếu