Hạn chế lớn nhất của SWOT

Mô hình SWOT

Hạn chế lớn nhất của SWOT đó là kết quả đưa ra không thực sự chuyên sâu

Tác dụng của mô hình SWOT
Hiểu rõ và khai thác triệt để thế mạnh