Tác dụng của mô hình SWOT

Mô hình SWOT

SWOT giúp doanh nghiệp xác định mục tiêu chiến lược và hướng đi phù hợp

Các yếu tố trong mô hình SWOT
Hạn chế lớn nhất của SWOT