Các yếu tố trong mô hình SWOT

Mô hình SWOT

SWOT đề cập đến 4 yếu tố doanh nghiệp cần quan tâm khi bắt đầu một dự án

Mô hình SWOT
Tác dụng của mô hình SWOT