Mô hình SWOT

Mô hình SWOT

Mô hình SWOT có thể được áp dụng trong tất cả các doanh nghiệp

Các yếu tố trong mô hình SWOT