Phiên dịch viên là ngành gì?

phiên dịch viên học trường nào

Phiên dịch viên là ngành gì?

phiên dịch viên học trường nào
Ngành phiên dịch viên nên thi khối nào?