phiên dịch viên học trường nào

phiên dịch viên học trường nào

phiên dịch viên học trường nào

Phiên dịch viên là ngành gì?