Thu thập dữ liệu khách hàng

persona là gì Blog TopCV

Thu thập dữ liệu khách hàng qua các câu hỏi và bảng khảo sát

Xác định chân dung khách hàng
Xác định vấn đề của khách hàng