Thủ tục cấp thẻ căn cước công dân là từ thứ hai đến thứ sáu

Hướng dẫn ghi nơi cấp CCCD

Thời gian làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân là từ thứ hai đến thứ sáu

Làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân tại nơi tạm trú
Mặc trang phục lịch sự