Làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân tại nơi tạm trú

Hướng dẫn ghi nơi cấp CCCD

Bạn có thể làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân tại nơi tạm trú

Mặt sau của thẻ căn cước công dân
Thủ tục cấp thẻ căn cước công dân là từ thứ hai đến thứ sáu