Mặt sau của thẻ căn cước công dân

Hướng dẫn ghi nơi cấp CCCD

Nơi cấp căn cước công dân được ghi ở mặt sau của thẻ căn cước công dân

Nơi cấp thẻ căn cước công dân
Làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân tại nơi tạm trú