Nơi cấp thẻ căn cước công dân

Hướng dẫn ghi nơi cấp CCCD

Nơi cấp thẻ căn cước công dân có sự khác nhau tùy thuộc vào thời điểm cấp

Nơi cấp thẻ căn cước công dân
Mặt sau của thẻ căn cước công dân