Đặt ra thời gian cụ thể cho từng mục tiêu

mục tiêu nghề nghiệp ngành xuất nhập khẩu

Hãy đặt ra thời gian cụ thể cho từng mục tiêu

Tinh thần cầu tiến
Đóng góp cho sự lớn mạnh của công ty