Đóng góp cho sự lớn mạnh của công ty

mục tiêu nghề nghiệp ngành xuất nhập khẩu

Hãy nói rằng bạn mong muốn đóng góp cho sự lớn mạnh của công ty

Đặt ra thời gian cụ thể cho từng mục tiêu
Định hướng