Các ngân hàng thường yêu cầu ứng viên nộp kèm CV tiếng Anh

Mục tiêu nghề nghiệp giao dịch viên ngân hàng nên liên quan đến lĩnh vực này

Các ngân hàng thường yêu cầu ứng viên nộp kèm CV tiếng Anh

Mục tiêu nghề nghiệp nên mang tính thực tế và có thể đạt được
Nên nêu rõ mục tiêu nghề nghiệp trong ngắn hạn và dài hạn