Mục tiêu nghề nghiệp nên mang tính thực tế và có thể đạt được

Mục tiêu nghề nghiệp giao dịch viên ngân hàng nên liên quan đến lĩnh vực này

Mục tiêu nghề nghiệp nên mang tính thực tế và có thể đạt được

Bạn nên ưu tiên sự ngắn gọn, rõ ràng trong mục tiêu nghề nghiệp
Các ngân hàng thường yêu cầu ứng viên nộp kèm CV tiếng Anh