Điều chỉnh mức hưởng chế độ ốm đau

Mức hưởng chế độ ốm đau khi nghỉ việc để chữa trị trên 180 ngày

Điều chỉnh mức hưởng chế độ ốm đau
Căn cứ thời gian đóng BHXH để tính mức hưởng chế ốm đau