Điều chỉnh mức hưởng chế độ ốm đau

Nếu nghỉ quá 180 ngày mức hưởng chế độ ốm đau sẽ được điều chỉnh thấp hơn

Số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau
Điều chỉnh mức hưởng chế độ ốm đau