Số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau

Số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau không tính ngày lễ và ngày Tết

Công thức tính mức hưởng chế độ ốm đau
Điều chỉnh mức hưởng chế độ ốm đau