Công thức tính mức hưởng chế độ ốm đau

Công thức tính mức hưởng chế độ ốm đau mới nhất

Làm việc từ đủ 1 tháng sẽ được hưởng chế độ ốm đau
Số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau