Người lao động có tối đa 45 ngày để hoàn thành hồ sơ hưởng chế độ ốm đau

Khi đi làm lại người lao động có tối đa 45 ngày để hoàn thành hồ sơ hưởng chế độ ốm đau

Quy định về chế độ ốm đau
Mức hưởng trợ cấp ốm đau 1 ngày