Mức hưởng trợ cấp ốm đau 1 ngày

Mức hưởng trợ cấp ốm đau 1 ngày bằng mức hưởng trợ cấp ốm đau 1 tháng chia cho 24 ngày

Người lao động có tối đa 45 ngày để hoàn thành hồ sơ hưởng chế độ ốm đau