Quy định về chế độ ốm đau

Người lao động đang hưởng chế độ thai sản sẽ không được hưởng chế độ ốm đau

Người lao động làm việc theo hợp đồng có quyền lợi hưởng chế độ ốm đau
Người lao động có tối đa 45 ngày để hoàn thành hồ sơ hưởng chế độ ốm đau