Kỹ năng mềm rất cần thiết cho một kỹ sư tư vấn giám sát

kỹ sư tư vấn giám sát

Kỹ năng mềm rất cần thiết cho một kỹ sư tư vấn giám sát

Nhiệm vụ quyền hạn của kỹ sư tư vấn giám sát là gì?
Asian Chinese architects using blueprint at construction site