Asian Chinese architects using blueprint at construction site

kỹ sư tư vấn giám sát
Kỹ năng mềm rất cần thiết cho một kỹ sư tư vấn giám sát
Chuyên môn và kỹ thuật là điều kiện cần thiết để trở thành nghề kỹ sư tư vấn