Nhiệm vụ quyền hạn của kỹ sư tư vấn giám sát là gì?

kỹ sư tư vấn giám sát

Nhiệm vụ quyền hạn của kỹ sư tư vấn giám sát là gì?

Lúc nào cần đến kỹ sư tư vấn giám sát
Kỹ năng mềm rất cần thiết cho một kỹ sư tư vấn giám sát