Lúc nào cần đến kỹ sư tư vấn giám sát

kỹ sư tư vấn giám sát

Lúc nào cần đến kỹ sư tư vấn giám sát

Kỹ sư tư vấn giám sát là gì?
Nhiệm vụ quyền hạn của kỹ sư tư vấn giám sát là gì?