Tìm hiểu thật kỹ về công ty

Kiến tập là gì

Trước khi đi kiến tập, bạn hãy tìm hiểu thật kỹ về công ty

Kinh nghiệm tích lũy được từ kiến tập và thực tập khác nhau
Xây dựng mối quan hệ với nhân viên chính thức