Kinh nghiệm tích lũy được từ kiến tập và thực tập khác nhau

Kiến tập là gì

Thực tập giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn so với kiến tập

Thu nhập là khác biệt rõ rệt giữa kiến tập và thực tập
Tìm hiểu thật kỹ về công ty